Regulamin serwisu weteranszos.pl

Regulamin i Polityka Prywatności

§1

Weteranszos.pl jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów pomiędzy jego użytkownikami, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z materiałów zamieszczonych w serwisie oraz publikowania i udostępniania innym zarejestrowanym użytkownikom, własnych informacji i materiałów.

§2

 1. Dostęp do serwisu Weteranszos.pl jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet, po dokonaniu rejestracji.
 2. Rejestracja i utworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www . Na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, przesłana zostaje wiadomość od administratora, zawierająca link aktywacyjny potwierdzający dokonanie rejestracji. Z chwilą rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony.
 3. Rozwiązanie umowy może nastąpić na skutek skasowania konta użytkownika na jego prośbę lub w wyniku usunięcia go przez administrację serwisu z powodu:
  • notorycznego łamania Regulaminu, trollowania, natarczywego spamu,
  • podejmowania działań niezgodnych z prawem, nagannych moralnie i etycznie,
  • działania na szkodę serwisu.
 4. Serwis Weteranszos.pl zastrzega, iż część oferowanych przez niego usług jest lub może być odpłatna – informacja o odpłatności danej usługi wraz z odpowiednim cennikiem dostępna jest na stronie www umożliwiającej dostęp do danej usługi.

§3

 1. Dostęp do serwisu uzyskuje użytkownik po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie www serwisu. Rejestracja oprócz konieczności podania otrzymanego ciągu klucza rejestracyjnego, wymaga także podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska oraz działającego adresu poczty elektronicznej e-mail. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.
 2. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:
  • akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
  • wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Weteranszos.pl zawartych w formularzu danych w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu
  • potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe, komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez Weteranszos.pl, w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.
 3. W przypadku stwierdzenia podania przez użytkownika nieprawdziwych danych, zgłoszenia naruszania dóbr osobistych przez innego użytkownika lub osobę trzecią, administracja serwisu ma prawo:
  • wezwać użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych, które są nieprawdziwe,
  • zablokować konto do wyjaśnienia sprawy,
  • skasować konto użytkownika ignorującego upomnienia administracyjne,
  • w wypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych, którymi posługuje się użytkownik w serwisie, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość.

§4

Każdy użytkownik serwisu Weteranszos.pl ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji użytkownika w serwisie jest równoznaczne z utratą możliwość korzystania z serwisu, w tym z utratą dostępu do materiałów znajdujących się w profilu w chwili jego kasacji.

§5

 1. Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu Weteranszos.pl:
  • nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi użytkownikami,
  • umieszczania własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi użytkownikami serwisu,
  • korzystania z mechanizmów wyszukujących celem poszukiwania innych użytkowników,
  • udziału w dyskusjach prowadzonych forach i grup tematycznych, wyrażania opinii
  • tworzenia grup tematycznych,
  • umieszczania w serwisie ogłoszeń,
  • odbierania i wysyłania wiadomości, korzystania z poczty w serwisie
  • dzielenia się z innymi użytkownikami informacjami na temat wydarzeń artystycznych, opiniowania
  • polecania innym użytkownikom wybranych przez siebie serwisów oraz stron www.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z oferowanych przez Weteranszos.pl usług, zawarte są w ich regulaminach, dostępnych na odpowiedniej dla danej usługi stronach serwisu

§6

 1. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych.
 2. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych firmy
 3. Gromadzone przez serwis dane nie będą udostępniane innym podmiotom, bez uzyskania uprzedniej zgody użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz wobec przekazania danych innym podmiotom.

§7

 1. Materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność serwisu Weteranszos.pl, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. Ochrona prawa własności serwisu dotyczy również wszelkich materiałów, które serwis Weteranszos.pl dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

§8

 1. Umieszczając materiały w serwisie Weteranszos.pl, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez innych użytkowników, w zakresie ich osobistego użytku.
 2. Użytkownik serwisu Weteranszos.pl uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie przez innych użytkowników jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez osobę do tego uprawnioną.
 3. Umieszczając materiały w serwisie Weteranszos.pl użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie i rozpowszechnianie zamieszczonych przez siebie materiałów, udziela Weteranszos.pl nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, w ramach prowadzonego serwisu Weteranszos.pl, na korzystanie z zamieszczonych materiałów na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • wykorzystania wizerunku użytkownika oraz innych osób utrwalonych w materiałach, w tym w szczególności lecz nie ograniczając do wykorzystania wizerunku utrwalonego na zdjęciach, w filmach czy też w materiałach dźwiękowych,
  • wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami,
  • umieszczania materiałów w bazach danych serwisu Weteranszos.pl, wykorzystania materiałów do promocji i reklamy serwisu Weteranszos.pl.
 4. Umieszczając materiały w serwisie Weteranszos.pl użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w ramach emitowanych przez Weteranszos.pl na zlecenie innych podmiotów, niewykraczających poza serwis Weteranszos.pl, spersonalizowanych form reklamowych. Wykorzystanie materiałów użytkownika, w tym w szczególności wizerunku użytkownika oraz innych osób utrwalonych w materiałach utrwalonego w materiałach, w spersonalizowanych formach reklamowych widoczne jest jedynie dla danego użytkownika, po zalogowaniu się w serwisie Weteranszos.pl. Wykorzystanie materiałów użytkownika nie jest związane w żaden sposób z przekazaniem materiałów na rzecz podmiotu zlecającego emisję formy reklamowej.
 5. Użytkownik udziela serwisowi Weteranszos.pl prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do serwisu Weteranszos.pl - nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu, z wyjątkiem przypadków gdy postanowienia regulaminów poszczególnych usług stanowią inaczej.

§9

 1. Każdy z użytkowników serwisu Weteranszos.pl zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu, które stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego regulaminu i stosują się bezpośrednio oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności użytkownik zobowiązany jest do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
  • przekazywania prawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
  • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu,
  • bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach serwisu.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety oraz godzących w dobre imię serwisu. Umieszczanie w/w treści pomimo upomnień, skutkować będzie blokadą administracyjną, a w uzasadnionych przypadkach usunięciem konta z serwisu.
 3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam), prowadzenia nieuzgodnionej z serwisem działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.
 4. Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej w sposób uciążliwy dla innych użytkowników, pomimo uprzedniego upomnienia administracyjnego, skutkować będzie usunięciem konta oraz blokadą systemową domeny/nazwy/ciągu znaków uniemożliwiającą posługiwanie się nimi niezależnie od intencji wpisującego, w całym serwisie.
 5. Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  • oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
  • oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  • haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§10

 1. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis Weteranszos.pl jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.
 2. Serwis Weteranszos.pl zastrzega możliwość czasowego zablokowania, a nawet usunięcia konta, w przypadkach poważnego naruszenia zasad Regulaminu oraz działalności na szkodę serwisu lub innych użytkowników. Usunięcie z serwisu ma charakter trwały i skutkuje kasacją wszystkich kolejnych kont użytkownika, o ile administracja serwisu nie zadecyduje inaczej.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdej dotyczącej go decyzji administracji serwisu, poprzez złożenie reklamacji wraz z wyjaśnieniem stanu faktycznego za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Po rozpatrzeniu informacji użytkownik otrzyma odpowiedź wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska.
 5. Reklamacja rozpatrzona raz, nie będzie rozpatrywana ponownie.

§11

 1. Serwisowi Weteranszos.pl przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.
 2. Serwis Weteranszos.pl zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych usług.
 3. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.

§12

 1. Serwis Weteranszos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw użytkowników lub osób trzecich.
 2. W przypadku, gdy w wyniku działań administracyjnych lub w wyniku otrzymania informacji od innego użytkownika lub osoby trzeciej serwis uzyska informację, iż umieszczone przez użytkownika materiały naruszają lub mogą naruszać prawa autorskie oraz inne prawa użytkowników lub osób trzecich wezwie użytkownika do potwierdzenia tytułu prawnego do materiałów pod rygorem ich natychmiastowego usunięcia przez administrację serwisu.
 3. Serwis Weteranszos.pl nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.
 4. Serwis Weteranszos.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez serwis.

§13

 1. Serwis Weteranszos.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją Weteranszos.pl co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 2. Serwis nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i nie jest odpowiedzialny za należytą jakość towarów i usług. Nie jest także odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§14

 1. Serwis Weteranszos.pl nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
 2. Serwis Weteranszos.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci Internet jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet.

§15

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 stycznia 2010r.